...
...

Παραδοτέα έργου

Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων: εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια για το σχεδιασμό της δημιουργικής διαδικασίας.


Αυτό το αποτέλεσμα 3 θα αποτελείται από: 

  • Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων: εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια για τον σχεδιασμό δημιουργικής διαδικασίας. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα είναι πρακτικά και διαδραστικά, χρησιμοποιώντας ελκυστικό υλικό και εργαλεία συνεργασίας. Θα καταγράφονται και θα αναρτώνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα διεξάγονται στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων, ώστε να συμπεριληφθούν οι συμμετέχοντες σε τοπικό επίπεδο που δεν γνωρίζουν καλά τα αγγλικά. Αυτά τα τελευταία διαδικτυακά σεμινάρια θα αφορούν θέματα που είναι πιο σημαντικά για την τοπική σχολική κοινότητα
  • Βίντεο για την προώθηση της ανακύκλωσης.    Τα βίντεο θα εξηγούν τα οφέλη της ανακύκλωσης σε προσωπικό επίπεδο και στη σχολική κοινότητα μέσω εμπνευσμένων παραδειγμάτων και ιστοριών. Τα βίντεο απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές και γονείς."Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

...