...
...

Το έργο μας

Στόχοι


Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών για τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών για μαθητές ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, μειώνοντας την κατανάλωση αποβλήτων και αντισταθμίζοντας τις εκπομπές άνθρακα.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων βιωσιμότητας για δασκάλους, ηγέτες και προσωπικό.

 Προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας, της καινοτόμου μάθησης και της ανάπτυξης της δημιουργικότητας.

 Προώθηση της διεπιστημονικής διδασκαλίας στον πολιτισμό, το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις, τον σχεδιασμό και άλλους τομείς.

Ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας των μαθητών.

Προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης.

Να διαδοθεί ευρέως το αποτέλεσμα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων και παραγόντων.

...

Ομάδα στόχος


Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί

Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οικογένειές τους

δημοτικά συμβούλια και δήμοι

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος

Συνεργαζόμενες οργανώσεις και ενδιαφερόμενα μέρη."The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

...