...
...

Παραδοτέα έργου

Ανάπτυξη του εννοιολογικού υπόβαθρου και του πλαισίου για το μικτό μάθημα


Το εννοιολογικό υπόβαθρο θα αποτελείται από: 

  • Θεωρητικό υπόβαθρο και επιστημονική βάση
  • Μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με δραστηριότητες προώθησης/επιχειρηματικότητας που στοχεύουν σε ανακυκλωμένα αντικείμενα.
  • Καλές πρακτικές εμπειριών ανακύκλωσης στις οποίες συμμετέχουν μαθητές, στην τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση.
  • Πρόγραμμα σπουδών 

Ο κύριος στόχος του εννοιολογικού υπόβαθρου είναι η διερεύνηση της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο στις χώρες των εταίρων σχετικά με τις υπάρχουσες καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες, πρακτικές και εργαλεία για τη διδασκαλία της ανακύκλωσης στα σχολεία."Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

...