...
...

Παραδοτέα έργου

Οδηγός που περιλαμβάνει συστάσεις για την εφαρμογή της ανακύκλωσης σε εκπαιδευτικούς και κοινό


  • Οδηγός για εκπαιδευτικούς και οικογένειες. Το περιεχόμενο θα βασίζεται σε συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από όλα τα προηγούμενα ευρήματα. 
  • Σύντομα podcasts από τις εμπειρίες των παιδιών του σχολείου. Ο στόχος αυτού του podcast είναι να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα σχετικά με τις δυνατότητες της ανακύκλωσης με την προσέγγιση STEAM και τα οφέλη για τα παιδιά."Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

...