...
...

Παραδοτέα έργου

Μικτό μάθημα


Ένα μικτό μάθημα για εκπαιδευτικούς σχολείων σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης/ανακύκλωσης με πρακτικές ιδέες για το πώς να το εφαρμόσουν στην τάξη. 

Το μάθημα θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς: 

 • Περιβαλλοντικές προκλήσεις
 • Βασικές έννοιες και οφέλη για την ανακύκλωση 
 • Πώς να εφαρμόσετε το STEAM για να διδάξετε την ανακύκλωση στα παιδιά 
 • Πώς να εφαρμόσετε τις διαδικασίες σχεδιασμού στην τάξη 
 • Δημιουργία ιδεών που σχετίζονται με την τέχνη και τη μουσική 
 • Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακύκλωση με τα παιδιά 
 • Συμβουλές για επιχειρηματίες που ασχολούνται με την ανακύκλωση 

Πώς να αξιολογείτε την ανακύκλωση 

Όλα τα θέματα θα εξεταστούν από τη σκοπιά του τρόπου με τον οποίο μπορούν να μεταφερθούν αυτές οι πληροφορίες στα παιδιά με πρακτικό και κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος θα είναι οι εξής:

 • Να ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σχετικά με τις δυνατότητες που έχει η ανακύκλωση για την πολυθεματική και βασισμένη σε έργα εκπαίδευση (STEAM) 
 • Να δώσει στους εκπαιδευτικούς πρακτικές ιδέες για το πώς να εφαρμόσουν την ανακύκλωση στην τάξη 
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες βιωσιμότητας των σχολικών εκπαιδευτικών και των διευθυντών εκπαίδευσης. 
 • Να προωθήσουν την καινοτόμο διδασκαλία και τη διεπιστημονική συνεργασία σε πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, σχεδιαστικά και άλλα πλαίσια. 
 • Ενισχύουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών των σχολείων να αυξάνουν τα κίνητρα και τη δημιουργικότητα των παιδιών, καθώς και την αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας τους "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

...