...
...

Nasz projekt

Cele


Podniesienie świadomości uczniów w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi;

Opracowanie innowacyjnych praktyk dla uczniów, aby stali się agentami zmian poprzez wykorzystanie mniejszej ilości zasobów, zmniejszenie zużycia odpadów i zrównoważenie emisji dwutlenku węgla;

Rozwijanie umiejętności nauczycieli, liderów i pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju;

Promowanie współpracy interdyscyplinarnej, innowacyjnego uczenia się i rozwoju kreatywności;

Promowanie interdyscyplinarnego nauczania w zakresie kultury, środowiska, biznesu, projektowania i innych dziedzin;

Wzmacnianie inicjatywy i przedsiębiorczości studentów;

Promowanie innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości w różnych obszarach edukacji;

Szerokie upowszechnienie koncepcji "twórczego upcyklingu" i popularyzacja jej wśród podmiotów i instytucji.
...

Grupa docelowa


Szkoły podstawowe i średnie oraz nauczyciele

Stowarzyszenia ekologiczne

Uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz ich rodziny

Rady miasta i gmin

Decydenci polityczni w dziedzinie edukacji i środowiska

Organizacje partnerskie i interesariusze.


"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"

...